Voorwaarden

Bungalowverhuur “De Goede Verwachting”
Correspondentieadres:”De Goede Verwachting”, Genteweg 1, 1794 HK Oosterend.

Mail: degoedeverwachting@hotmail.com, telefoon: 0222-321793 of 06-18443909. www.degoedeverwachtingtexel.nl

rekeningnummer NL14 INGB 0002 154623, t.a.v. D. van Loenhout, Oosterend (Texel). BIC: INGBNL2A

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Vakantieverblijf: bungalow, vakantiehuisje, tent;

b. Verhuurder: het bedrijf, particulier die het vakantieverblijf ter beschikking stelt;

c. recreant: diegene die met de verhuurder de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat (huurder);

d. vervangende recreant: een door de verhuurder redelijkerwijs aanvaardbare recreant, die bereid is een nieuwe overeenkomst te sluiten die betrekking heeft op het vakantieverblijf.

e. seizoen: periode van tenminste drie maanden en ten hoogste acht maanden in een kalenderjaar.

f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op de plaats van het vakantieverblijf.

g. geschillenregeling: geschillen worden voorgelegd aan de TOP.

Artikel 2 Inhoud huurovereenkomst

1. De verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking het overeengekomen vakantieverblijf.

2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de verhuurder aan de recreant verstrekte schriftelijke informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3 Deugdelijkheid en veiligheid

1. De verhuurder heeft het recht om in het vakantieverblijf de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas en waterinstallatie te controleren.

2. De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van het ter beschikking gestelde vakantieverblijf, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.

3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg.

1. De verhuurder draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.

2. Het is de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateau’s, aan- en bij-bouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op of om het vakantieverblijf aan te brengen of andere voorzieningen aan of om het vakantieverblijf aan te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Artikel 5: Prijs

1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik gas, elektriciteit, water, riool en andere bijbehorende kosten met uitzondering van toeristenbelasting, tenzij van te voren anders bekend is gemaakt.

2. Indien na vaststelling van de prijs door lastenverzwaring aan de zijde van de verhuurder extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant treffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 6: prijswijzigingen bij overeenkomst, die langer dan één seizoen worden aangegaan.

Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2 heeft de verhuurder het recht om ten hoogste één keer per jaar een wijziging aan te brengen in het overeengekomen tarief. Het gewijzigde tarief wordt tenminste één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk ter kennis van de recreant gebracht.

2. Bij een prijswijziging anders dan op grond van artikel 5 lid 2 kan de recreant de overeenkomst binnen 30 dagen na bekendmaking opzeggen. Deze opzegging gaat in op de datum waarop het nieuwe tarief gaat gelden.

Artikel 7: Betaling

De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in leden 3 en 4.

3. Indien de verhuurder de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na verzending of overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de TOP of de bevoegde burgerlijke rechter.

4. indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de verhuurder het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot het terrein en vakantieverblijf te ontzeggen.

Artikel 8: Annulering en tussentijdse beëindiging

1. Indien de recreant de overeenkomst annuleert of tussentijds beëindigt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. de kosten voor gebruik gas, elektriciteit, water, riool) verschuldigd tenzij direct door de recreant een voor de verhuurder acceptabele vervangende recreant wordt gevonden, die het gebruik wil overnemen onder de dan geldende voorwaarden en er geen andere vakantieverblijven beschikbaar zijn.  Indien de verhuurder reeds eerder een recreant heeft gevonden die het gebruik wil overnemen, dan geniet deze voorrang. In beide gevallen dient de verrekening plaats te vinden, waarbij de verhuurder 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 27,50 en een maximum van € 55,- aan administratiekosten in rekening mag brengen.

2. Betreft de overeenkomst een vakantieverblijf van een kortere periode dan één seizoen, dan verbeurt de recreant bij annulering een gefixeerde schadeloosstelling. Deze bedraagt:

– bij annulering tot drie (3) maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering tot twee (2) maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering tot één (1) maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien het vakantieverblijf door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere vakantieverblijven beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 27,50 en een maximum van € 55,- .

4. Indien de verhuurder de prijs verhoogt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de recreant de overeenkomst direct beëindigen, in welk geval lid 1en 2 van dit artikel niet van toepassing zijn tenzij de verhoging het gevolg is van omstandigheden zoals omschreven in artikel 5 lid 2.

Artikel 9: Gedragsregels

1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de verhuurder gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventuele vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichting, na te leven.

2. De verhuurder zal de recreant in kennis stellen van de gedragsregels.

3. Indien de door de verhuurder gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd zijn met deze voorwaarden en ten nadelen van de recreant zijn gelden deze voorwaarden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, omgevallen of schade op zijn terrein tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.

2. De wettelijke aansprakelijkheid van de verhuurder zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering met een minimum van € 455.000,- gedekt kan worden.

3. De recreant is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, logés, bezoekers of gebruikers kan worden toegerekend.

Artikel 11: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de verhuurder en ontruiming bij wanprestatie

Indien de recreant, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.

2. Indien de recreant nalaat zijn vakantieverblijf te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de recreant het vakantieverblijf te ontruimen.

3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen na verwijdering voor te leggen aan TOP. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 13: Gebruik door derden

Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benadering dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane ingebruikneming plaatsvinden, worden van tevoren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 14: Incassokosten

Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Artikel 15: Geschillenregeling

Geschillen worden afgehandeld volgens de procedures die door VVV en TOP zijn vastgesteld.

Geschillen tussen de recreant en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de recreant als door de ondernemer worden voorgelegd aan VVV/ TOP, postbus 3, 1790 AA Den Burg – Texel.

Artikel 16: Wijzigen

Wijzigen in de voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met VVV en TOP tot stand komen.

Dit laat onverlet dat de consument en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de consument van deze voorwaarden wordt afgeweken.